STATUS


Preambuła

Misją Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wszystkich grup społecznych dla rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

oraz pobudzenia i uczestnictwa twórczego udziału mieszkańców w życiu społecznym.


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.


 1. Fundacja pod nazwą Fundacja NADZIEJA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez osoby: Grażyna Bożena Szot i Michał Bolesław Szot, zwane dalej Fundatorami, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Piotra Hałasa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tarnowie, 33-100, ul. Sowińskiego 18 Rep.A numer 8505/2021

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej.

 5. Fundacja jest apolityczna.

§2.

 1. Fundacja działa na podstawie:

  1. Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

  2. niniejszego statutu,

  3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm);

  4. innymi aktami prawnymi regulującymi cele i sposoby działalności Fundacji.

§3.

 1. Siedziba Fundacji mieści się w Tarnowie, w województwie małopolskim.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także zagranicą.

§4.

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku - osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 3. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą (wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego) w formie organizacyjnej niewyodrębnionej (jednostka) i w formie organizacyjnej wyodrębnionej (zakład). Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej Fundacji, jej rozmiarach i kierunkach podejmuje Zarząd Fundacji.

§5.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami.

 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

 3. Fundacja może tworzyć m.in. oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do podmiotów/organizacji, w tym m.in. spółek, spółdzielni i in. oraz je tworzyć.

 4. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach.

§6.

 1. Fundacja może:

  1. używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację,

  2. używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych,

  3. ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.

§7.

 1. Fundatorzy mogą wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatorów.

 2. W razie śmierci Fundatora drugi Fundator przejmuje ogół kompetencji, przyznanych przez niniejszy statut Fundatorom. W razie śmierci obojga Fundatorów ich uprawnienia przechodzą na Radę Fundacji.
Rozdział II. Cele i sposoby działania

§1.

Cele Fundacji

 1. Działalność charytatywna i prospołeczna oraz wspierająca i promująca idee wolontariatu.

 2. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury i sztuki.

 3. Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego, ekologia, przyroda, ochrona środowiska i zwierząt.

 4. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 5. Inteligentny i zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz budowa gospodarki opartej na wiedzy.

 6. Ochrona i promocja zdrowia.

 7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury, zabytków, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 8. Podtrzymywanie więzi społecznych.

 9. Pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej i in.

 10. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, niepełnosprawnych, wybitnie uzdolnionych, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych dzieci potrzebujących pomocy osób trzecich, poprzez tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących ich szanse na drodze wszechstronnego rozwoju dziecka.

 11. Rozwój gospodarczy, w tym rolnictwa, przedsiębiorczości i spółdzielczości, działań na rzecz poprawy konkurencyjności sektora oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, również w ich uczestnictwie w życiu publicznym, gospodarczym, społecznym.

 12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, równych praw, swobód obywatelskich i działań na rzecz rozwoju demokracji i państwa prawa, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§2.

Sposoby realizacji celów

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację działalności pożytku publicznego w zakresie odpłatnej i nieodpłatnej, w tym m.in.:

 1. agroturystycznej, rolniczej,

 2. charytatywnej, w szczególności organizowanie zbiórek publicznych,

 3. dobroczynnej, samopomocowej, pomocowej,

 4. doradczej, rzeczniczej, konsultacyjnej, eksperckiej,

 5. dydaktycznej, w tym kształcenie, podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych,

 6. edukacyjnej z zakresu edukacji zawodowej, w tym organizowanie szkoleń zawodowych, poradnictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia,

 7. kształtującej postawy społeczne u dzieci, młodzieży wobec osób wykluczonych m.in. przez niepełnosprawność, ubóstwo, starość, bezdomność, bezrobocie,

 8. kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, krajoznawczej,

 9. leczniczej i rehabilitacyjnej,

 10. marketingowej, informacyjnej, promocyjnej, public relations,

 11. nawiązywania współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i za granicą – z administracją publiczną, sektorem gospodarczym, podmiotami ekonomii społecznej, także solidarnej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,

 12. organizowania oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji,

 13. podejmowanie wszelkich innych form działania prawem dozwolone, a sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji,

 14. podnoszącej kwalifikację kadr,

 15. pomocowej psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych,

 16. pomocy osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością w pozyskiwaniu lokali mieszkalnych lub w remontach lokali przez nich zajmowanych,

 17. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

 18. pozyskiwania środków finansowych w celu utworzenia funduszy żelaznych i innych wyodrębnionych funduszy, z których m.in. finansowana będzie działalność statutowa Fundacji,

 19. promującej dorobek gospodarczy, społeczny i kulturowy mieszkańców gmin,

 20. promującej przedsiębiorczość oraz przedsiębiorców, w tym m.in. lokalnych, wspierających Fundację, jej cele i idee,

 21. prowadzenia akcji społecznych i informacyjnych,

 22. przeciwdziałającej dyskryminacji osób ubogich, niepełnosprawnych, bezdomnych i starszych w życiu społecznym i zawodowym,

 23. przeciwdziałającej przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom i patologiom społecznym,

 24. realizującej i wspierającej zadania publiczne, szczególnie w obszarach i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zgodnych z kierunkami wskazanymi w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich oraz strategiach lokalnych i sektorowych,

 25. rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym inwalidów,

 26. społecznej, opiekuńczej, wychowawczej,

 27. stypendialnej,

 28. szkoleniowej, oświatowej, edukacyjnej,

 29. transportowej,

 30. tworzenia, prowadzenia lub wspieranie placówek i ośrodków opiekuńczych, ośrodków ochrony praw dziecka, placówek pracy z dziećmi i młodzieżą,

 31. uczestnictwa w projektach krajowych i międzynarodowych,

 32. uczestnictwa w realizacji zadań i programów zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty,

 33. udzielania wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym pomocy organizacyjnej, obywatelskiej, finansowej, materialnej, informacyjnej itp.,

 34. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

 35. wspierającej działania na rzecz kultu religijnego, w tym m.in. chrześcijaństwa,

 36. wspierającej integrację osób wykluczonych społecznie w środowisku lokalnym oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej tych osób,

 37. wspierającej rodziny i system pieczy zastępczej,

 38. wspierającej współpracę partnerską,

 39. współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i oświatowymi,

 40. wydawniczej,

 41. wyrażanie opinii w sprawach publicznych, czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,

 42. zakładanie i prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§1

.

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 zł) oraz w szczególności inne środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§2.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. dochodów z akcji promocyjnych, zbiórek, imprez publicznych,

 2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 3. dotacji, datków i subwencji,

 4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,

 5. innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych.

 6. odpisów z działalności gospodarczej darczyńców,

 7. operacji finansowych,

 8. wpływów z działalności gospodarczej Fundacji,

 9. zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych,

 10. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

§3.

 1. Całość swoich dochodów Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia długów, przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§4.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie lub Wiceprezes samodzielnie.

 2. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji może nawiązywać i rozwiązywać Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji - Prezes lub Wiceprezes.


Rozdział IV. Władze Fundacji

§1

.

 1. Władzą zarządzającą jest Zarząd Fundacji, któremu przewodniczy Prezes.

 2. Władzą nadzorczą i opiniodawczą Fundacji jest Rada Fundacji, której przewodniczy Przewodniczący.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. Członek Rady Fundacji nie może również pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej w stosunku do Członka Zarządu.

§2.

Sposób podejmowania decyzji

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku. Posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest z inicjatywy Przewodniczącego, Zarządu lub Fundatorów.

 2. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest z inicjatywy Prezesa, innego członka Zarządu, Rady Fundacji lub Fundatorów.

 3. Posiedzenia Zarządu i Rady Fundacji zwołuje się przy pomocy sms-ów, poczty elektronicznej lub tradycyjnej lub z wykorzystaniem komunikatorów co najmniej 3 dni przed terminem.

§3.

 1. Władze Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał. Uchwały władz Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodzącej posiedzeniu.

 2. Jeżeli członkowie władz wyrazili zgodę w formie dokumentowej - głosowanie poza posiedzeniami władz Fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§4.

 1. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w zakresie swoich kompetencji.

§5.

Rada Fundacji

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator lub Fundatorzy i ewentualnie powołane przez Fundatorów osoby fizyczne. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości powołania tej osoby do Rady Fundacji na czas trwania następnej kadencji.

 2. Rada Fundacji składa się z maksymalnie 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady. Kieruje on pracą Rady Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz i wobec Zarządu.

 3. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji”.

 4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Fundatorzy mogą określić wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Fundacji w uchwale.

§6.

Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, śmierci osoby pełniącej tę funkcję, odwołania lub skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

§7.

Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy nadzór i kontrolowanie działalności Fundacji, w tym:

 1. powoływanie i odwoływanie członków władz Fundacji,

 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

 3. zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,

 4. ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań,

 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

 6. zatwierdzanie uchwalonych przez Zarząd regulaminów Fundacji i ich zmian,

 7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją,

 8. zatwierdzanie zmian w statucie lub zmiany statutu,

 9. zatwierdzanie uchwały Zarządu o likwidacji Fundacji,

 10. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 11. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych oraz działalności gospodarczej nie przekazanych do innych organów.

§8.

Zarząd

 1. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy. Zarząd Fundacji może składać się z:

  1. jednej osoby – pełni ona wtedy funkcję Prezesa Zarządu,

  2. dwóch osób – pełnią one wtedy funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu,

  3. trzech osób - pełnią one wtedy funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.

  4. Czterech lub pięciu osób - pełnią one wtedy funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu.

 1. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji”.

§9.

 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Fundatorów, upływu kadencji, rezygnacji lub śmierci lub skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 2. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

  1. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

  2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

  3. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż dwa miesiące,

  4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

  5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§10.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,

 2. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,

 3. sporządzanie regulaminów Fundacji,

 4. powoływanie rad programowych w ramach akcji organizowanych przez Fundację, pełniących funkcje opiniodawcze i doradcze,

 5. powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,

 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 7. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia lub rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,

 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 9. wnioskowanie do Rady w sprawie zmian w statucie lub zmiany statutu oraz w sprawie likwidacji Fundacji,

 10. podejmowanie innych decyzji związanych z działalnością statutową nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.Rozdział V. Postanowienia końcowe

§1

.

 1. Zmiany statutu lub zmiany w statucie dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, zatwierdzonej jednomyślnie przez Radę Fundacji.

 2. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym celów statutowych, sposobów realizacji celów oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.

§2.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, zatwierdzonej jednomyślnie przez Radę Fundacji.

 3. Likwidatora Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§3.

Środki finansowe i majątek po likwidacji Fundacji zostaną przekazane wskazanej organizacji, której cele są zbliżone do celów Fundacji.         Fundatorzy:


  Grażyna Szot

Michał Szot


Tekst jednolity statutu przyjęty Uchwałą Fundatorów Nr 1/12/2021/F z dnia 14.12.2021 r.